Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden (2022)

Van: Hondenschool Consequent

Artikel 1: definities

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– hondenschool: Hondenschool Consequent.;
– cursist: degene die met zijn of haar hond deelneemt aan de cursussen van de hondenschool;
– instructeurs: medewerkers en vrijwilligers van de hondenschool die de cursussen verzorgen;
– deze voorwaarden: onderhavige Algemene voorwaarden van Hondenschool Consequent

 

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de hondenschool en de cursist waarop de hondenschool deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

 

Artikel 3: aangaan van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen de hondenschool en de cursist wordt schriftelijk aangegaan door middel van het invullen van een inschrijfformulier / het direct online boeken van een plek in de cursus.

3.2 De cursist verklaart door middel van ondertekening dan wel het elektronisch verzenden van het inschrijfformulier of het maken van de boeking kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden als wel de privacy verklaring en daarmee nadrukkelijk in te stemmen.

3.3 De hondenschool alsmede haar instructeurs hebben het recht cursisten (zowel hond als eigenaar) voor aanvang van of tijdens te cursus te weigeren indien:
a) het cursusgeld niet tijdig en volledig is voldaan;
b) de hond naar het oordeel van de hondenschool dan wel haar instructeurs ontoelaatbaar agressief of onhandelbaar gedrag vertoont;
c) de cursist (zonder overleg) correctiematerialen toepast of ander dieronvriendelijk gedrag vertoont jegens de eigen of anderen hond(en);
d) de cursist de cursus verstoort;
e) de cursist een substantieel deel (meer dan 50%) van de cursussen afwezig is.

3.4 De cursist is verplicht zijn of haar hond die deelneemt aan groepslessen in te enten, waaronder mede inbegrepen de (neus)enting tegen kennelhoest. De hondenschool kan de cursist weigeren indien zijn of haar hond onvoldoende is ingeënt.

 

Artikel 4: betaling

4.1: Betalingen vinden uitsluitend plaats per bank of (alleen na overleg) contant.

4.2 De betaling dient direct of uiterlijk voor de – in de bevestigingsmail – aangegeven datum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de cursist de deelname kan worden ontzegd conform artikel 3.2 sub a van deze voorwaarden.

4.3 Indien betaling niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft plaatsgevonden, worden administratiekosten in rekening gebracht, welke kosten minimaal worden vastgesteld op een bedrag ad € 20,-.

4.4 De reeds betaalde les en cursusgelden worden niet gerestitueerd, ongeacht de reden van het verzoek.

 

Artikel 5: annulering van cursussen

5.1 De cursusdata, tijden, plaats en tarieven zijn onder voorbehoud.

5.2 De hondenschool behoudt zich het recht voor de cursusdata, tijden en tarieven te wijzigen.

5.3 De cursisten hebben in het geval als omschreven in artikel 5.2. het recht hun inschrijving te annuleren (minus 20,- euro administratie kosten) tot uiterlijk zeven dagen nadat de wijziging bekend is gemaakt.

5.4 Wanneer i.v.m. het corona virus aan niet meer dan 4 mensen tegelijkertijd les gegeven mag worden, zullen wij dit organiseren door de groepen die uit meer dan 4 deelnemers bestaan te halveren als mede de duur van de les.

5.5 Wanneer er i.v.m. het corona virus helemaal geen groepslessen met 4 personen meer gegeven mogen geven, wordt er overgeschakeld naar online lessen. We doen dit via ‘zoom’ of ‘google meet’. Hierbij worden de hand-out en trainingsvideo’s gebruikt, waarin alle oefeningen stap voor stap uitgewerkt zijn. Er wordt geen lesgeld gerestitueerd en lessen kunnen niet in ingehaald worden.

 

Artikel 6: huisregels

6.1 Parkeren is toegestaan op de grote aangegeven parkeerplaats in de wei.

6.2 Wanneer je je op het terrein van de hondenschool bevind blijf je zelf – en houdt je je hond – op minimaal 4 meter afstand van de andere deelnemers en hun honden. Wij vinden het niet wenselijk de honden aangelijnd aan elkaar te laten snuffelen.

6.3 Wanneer de hond op het terrein van de hondenschool poept dient de eigenaar dit te op te ruimen. Er zijn kleine containers op het veld aanwezig waar poepzakjes in gedeponeerd kunnen worden.

6.4 De cursist die deelneemt aan de groepslessen dient vijftien jaar of ouder te zijn.

6.5 Gezinsleden kunnen niet afwisselend de lessen volgen, wij verwachten elke week dezelfde geleider in de les.

6.6 Indien de hond van de cursist ziek is, dient de cursist dit voorafgaand aan de cursus aan de instructeur door te geven, zodat besmetting kan worden voorkomen.

6.7 Loopse honden worden niet toegelaten op het trainingsveld. Wanneer de hond tijdens de cursus loops wordt kom je zonder hond naar de les.

6.8 Het gebruik van corrigerende halsbanden, slipkettingen of corrigerende tuigen wordt niet toegestaan tijdens de lessen.

6.9 De hondenschool heeft een eigen beleid rondom het trainen van honden met een hoger dan gemiddeld risico op bijtincidenten. Dit beleid én de lijst met rassen/kruisingen die door de hondenschool als hoog risico hond gezien is hier te bekijken.

6.10 Het hoog risico honden beleid houdt o.a. in dat de hoog risico honden welkom zijn om deel te nemen aan de opvoedcursussen en uitgesloten worden voor deelname aan de gehoorzaamheid en sport en spel cursus. Tevens treffen wij voor de veiligheid van zowel de hoog risico honden als de andere honden in de cursus aanvullende veiligheidsmaatregelen.

 

Artikel 7: aansprakelijkheid

7.1 De hondenschool noch haar instructeurs zijn aansprakelijk te stellen voor schade in de breedste zin des woords en/ of letsel opgelopen voor, tijdens of na de cursussen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

7.2 De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade in de breedste zin des woords die zijn of haar hond veroorzaakt aan de hondenschool, de instructeurs, de overige cursisten, de honden van mede cursisten of trainers en derden. De cursist dient zelf WA verzekerd te zijn, ook voor zijn of haar hond.

7.3 Deelname aan de cursussen is geheel op eigen risico.

 

Artikel 8: geschillen

8.1 Op alle overeenkomsten die de hondenschool sluit is het Nederlandse recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waarbinnen de hondenschool is gevestigd.

 

Artikel 9: wijziging voorwaarden

9.1 De hondenschool is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. De hondenschool zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de cursist toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens cursist in werking zodra hem of haar de wijziging is meegedeeld of kenbaar gemaakt.